Regulamin

Dodano: 05.10.2018

Regulamin przyznawania karty „Rodzina +

 

1. W ramach „Programu Rodzina Plus” karty „Rodzina+” otrzymują rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka). Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną kartę „Rodzina+” polegają na przyznawaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

 

2. Wprowadza się koordynację i promocję systemu ulg, stosowanych przez:

1)  jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury Miasta
Bielska-Białej,

2)  jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane
strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i wyrażające chęć włączenia się do przedsięwzięcia,

3)  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do przedsięwzięcia,

- zwanych dalej „Podmiotami”.

 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) karta „Rodzina +” - karta uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień
oferowanych przez Podmioty,

2)  rodzina wielodzietna - rodzina składająca się z rodziców/rodzica/małżonka
rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej,

3)  rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka) - forma opieki nad dzieckiem/dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w skład której wchodzą:

a) osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,

b) dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub
studiuje,

c) dzieci biologiczne osób/osoby będących/ej rodziną zastępczą, w wieku
do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

d) w przypadku, gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku małżeńskim, również współmałżonek tej osoby
- zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej,

4)  osoba zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej:

a) posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy,

b) w przypadku braku zameldowania o którym mowa w lit. a) potwierdzeniem zamieszkania na terenie Miasta Bielska-Białej będzie okazanie jednego
z poniższych dokumentów:

-  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  rocznej deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej;

5)  okres ważności karty - okres w którym posiadacz karty „Rodzina+” może
korzystać z ulg i zwolnień oferowanych przez Podmioty; rozpoczyna się on
1 października roku w trakcie którego złożono wniosek o wydanie karty
„Rodzina+”, a kończy się 30 września roku następnego.

 

4. Kartę „Rodzina +” będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej (rodzinnego domu dziecka).

 

5. Karty „Rodzina +” są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram.

 

 6. W celu otrzymania kart „Rodzina +” dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 7. Kartę „Rodzina +” wydaje się na okres:

1)  członkom rodziny posiadającym zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta
Bielska-Białej – jednorazowo maksymalnie na 5 kolejnych okresów ważności
karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,

2)  członkom rodzin posiadającym zameldowanie na pobyt czasowy na terenie
Miasta Bielsko-Biała – na czas zameldowania, nie dłużej jednak niż jednorazowo 
na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego
Regulaminu,

3)  dziecku powyżej 18. roku życia – do dnia 30 września kolejnego roku
kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

4)  dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, nie dłużej jednak niż jednorazowo na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego
Regulaminu,

5)  osobie powyżej 18. roku życia, przebywającej w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – do dnia 30 września kolejnego roku kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

6)  członkom rodzin, którzy miejsce zamieszkania na terenie Miasta Bielska-Białej potwierdzają w sposób określony w pkt 3 ppkt 4 lit. b niniejszego
Regulaminu – do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

 

8. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +”, karta ważna będzie od dnia jej wydania do końca okresu na jaki została przedłużona, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych okresów ważności karty.

 

9. Wniosek o przedłużenie terminu ważność karty „Rodzina +” można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem dotychczasowego terminu ważności karty.

 

10. Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +” którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wniosek ten rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

11. Karta „Rodzina +” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta „Rodzina +” ważna jest wraz z kartą „Rodzina +” rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.

 

 12. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina +” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty „Rodzina +”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty